Assistance for Voters with Language Needs

Inquire about the availability of documents in accessible​ formats.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

​​​​​

​​

For languag​e information in:​Thông Tin cho Cử Tri có Nhu Cầu Ngôn Ngữ​​​​

Quận Sacramento cung cấp phiếu bầu tham khảo bằng các ngôn ngữ được chỉ định và hỗ trợ bỏ phiếu bằng các ngôn ngữ nhất định tại Văn phòng Bầu cử và tại các Trung tâm Bỏ phiếu cụ thể.​

Cử tri cần trợ giúp có thể có 2 người trợ giúp đi cùng, nhưng không phải là​:

 • chủ hãng của cử tri, 
 • một nhân viên đại diện chủ hãng của cử tri, 
 • hoặc một nhân viên hoặc đại diện của liên đoàn mà cử tri là một thành viên.​

 

Quý vị có thể sử dụng Biểu Mẫu cho Cử Tri Lựa Chọn (Voter Preference Form)​ nếu quý vị cần cập nhật tùy chọn ngôn ngữ của mình.

Quý vị cũng có thể gọi điện, gửi email hoặc gửi thư yêu cầu cập nhật tùy chọn ngôn ngữ của mình:

 • Số điện thoại
  (916) 875-6155
 • Email
  vbm@saccounty.net​
 • Gửi thư
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • Hoàn thành và gửi lại mẫu đơn ở bìa sau của Hướng Dẫn Thông Tin Dành Cho Cử Tri Quận của quý vị

 
Nếu có một phiếu bầu tham khảo cho khu bầu cử của quý vị, nó sẽ được gửi đến quý vị sau khi chúng tôi nhận và xác minh yêu cầu của quý vị. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu của quý vị ít nhất 7 ngày trước cuộc bầu cử để gửi cho quý vị một phiếu bầu tham khảo. 

Phiếu bầu tham khảo cho các khu vực được chỉ định cũng có tại bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu nào ở Quận Sacramento.​Impormasyon ng mga Botante na may Pangangailangan sa Lengguahe​​

Ang County ng Sacramento ay nagbibigay ng reperensiya sa mga balota sa naitalagang mga lengguahe at pagsuporta sa pagboto sa espesipikong mga lengguahe sa Opisna ng Eleksyon at mga naitukoy na Sentro ng Pagboto​.

Mga botante na nangangailangan ng tulong ay maaaring magsama ng 2 katulong, ngunit hindi maaaring kasama ang:
 • ang pinagtratrabahuan ng botante,
 • ahente ng pinagtratrabahuan ng botante,
 • o isang opisyal o ahente ng unyon kung saan miyembro ang botante.

 

Maaari mong gamitin ang Voter Preference Form​ kung kailangan mong i-update ang iyong hinirang na  lengguahe.

Maaari mo ring tawagan, email, o ipadala sa koreo ang kahilingan upang i-update ang iyong hinirang na lengguahe:

 • Telepono
  (916) 875-6155
 • Email
  vbm@saccounty.net​
 • Koreo
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • Kumpletuhin at ibalik ang form sa likuran ng takip ng iyong Gabay ng Impormasyon ng Botante ng  County o County Voter Information Guide

 
Kung meron ang balota ng reperensiya ng iyong presintot, ito ay maipapadala sa iyo sa koreo kung aming natanggap at naperibikahan ang iyong kahilingan. Kailangan naming matanggap ang iyong kahilingan nang hindi lalampas sa 7 na araw bago ang eleksyon upang maipadala sa iyo sa koreo ang balota ng reperensiya. 

 
Ang mga balota ng reperensiya para sa naitalagang mga presinto ay magagamit sa anumang Sentro ng Pagboto sa County ng Sacramento.언어 지원 서비스가 필요한 유권자를 위한 정보​​

새크라멘토 카운티는 선거 관리 사무소와 지원이 필요한 투표 센터에서 지정된 언어로 참조 투표용지를 제공하고, 특정 언어로 투표에 필요한 서비스를 지원합니다.


 
도움이 필요한 유권자는 도움을 줄 수 있는 사람을 최대 2 명까지 동행할 수 있지만 다음은 해당 사항이 없을 수 있습니다:
 • 유권자의 고용인
 • 유권자의 고용인의 대리인 
 • 유권자가 회원으로 소속되어 있는 조합의 임원 또는 대리인.

귀하의 선호 언어 설정을 업데이트하고자 하는 경우, 유권자 선호 언어 양식​을 사용할 수 있습니다.

귀하의 선호 언어 설정을 업데이트하고자 하는 경우, 전화나 이메일로 요청하실 수도 있습니다.

 • 전화
  (916) 875-6155
 • 이메일
  vbm@saccounty.net​
 • 우편
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • 귀하의 카운티 유권자 정보 안내서 뒷면에 있는 양식을 작성하여 반송하여 주십시오.

귀하의 선거구를 위한 참조 투표 용지가 제공되는 경우, 귀하가 접수한 요청서 확인 후, 우편으로 발송해 드립니다.  귀하의 요청서가 최소한 선거 7일 전에 접수되어야만 귀하에게 참조 투표 용지를 우편으로 발송해 드릴 수 있습니다.

 
지정된 선거구를 위한 참조 투표 용지는 새크라멘토 카운티의 모든 투표 센터에서 교부받을 수 있습니다.Ntaub Ntawv Rau Cov Pejxeem Pov Npav Uas Tsis Paub Lus Meskas​

Nroog Sacramento npaj muaj cov npav ua qauv hais cov lus uas yog cov yuav tsum kom muaj thiav muaj kev pab hais ib co lus nyob nrau ntawm Lub Chaw Dhia Dejnum Rau Kev Xaiv Tsa thiab nyob rau ntawm ib co Chaw Pov Npav (Vote Center).


Cov pejxeem pov npav uas yuav tsum tau muaj neeg pab yuav coj tau li ntawm 2 tus neeg pab, tiamsis tsis pub kom cov neeg pab ntawd yog:
 • tus pejxeem pov npav lub chaw haujlwm, 
 • ib tus neeg sawv cev tus pejxeem pov npav lub chaw haujlwm,
 • lossis ib tus neeg tuav haujlwm lossis sawv cev lub koomhaum neeg ua haujlwm uas tus pejxeem pov npav yog ib tus tswvcuab. 

Koj yuav siv tau daim ntawv teev npe Voter Preference Form​ Voter Preference Form​ yog koj yuav tau muab yam lus koj xav siv hloov.

Koj los yeej hu tau xovtooj, sau email, lossis sau ntawv mus thov kom muab yam lus koj xav siv hloov: 

 • Xovtooj
  (916) 875-6155
 • Email
  vbm@saccounty.net​
 • Xa hauv tsev xa ntawv
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • Muab daim ntawv teev npe nyob rau ntawm phab tom qab ntawm koj phau ntawv County Voter Information Guide ua kom tiav thiab muab xa rov qab​

Yog tias peb yeej muaj ib daim npav ua qauv rau lub chaw koj mus pov npav, peb yuav muab xa tuaj rau koj tom qab peb txais tau thiab muab koj daim ntawv thov coj los xyuas meej tag lawm.  Peb yuav tsum tau txais koj daim ntawv thov luv kawg los yog li ntawm 7 hnub ua ntej hnub muaj kev xaiv tsa sub peb thiaj yuav muab daim npav ua qauv xa tau tuaj rau koj. 

 
Cov npav ua qauv siv rau hauv cov chaw pov npav uas yuav tsum tau muaj yeej muaj nyob rau ntawm txhua Lub Chaw Pov Npav (Vote Center) nyob hauv Nroog Sacramento. ​ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ​​

ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ਼ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 


 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ 2 ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ:
 • ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ,
 • ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, 
 • ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨਿਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਦੱਸ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਫਾਰਮ​ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਲਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 • ਫ਼ੋਨ 
  (916) 875-6155
 • ਈਮੇਲ
  vbm@saccounty.net​
 • ਡਾਕ
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਬੈਲਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।Information for Voters with Language Needs

​​The County of Sacramento provides Ballot Translation Guides in designated languages and voting support in specific languages at the Elections Office and at identified Vote Centers.​

Voters requiring assistance may bring up to 2 helpers, but may not include:
 • the voter’s employer, 
 • an agent of the voter’s employer, 
 • or an officer or agent of the union of which the voter is a member.​​

You may use the Voter Preference Form​ if you need to update your language preference.

You may also call, email, or mail a request to updat​e your language preference:

 • Phone
  (916) 875-6155
 • Email
  vbm@saccounty.net​
 • Mail
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • Complete and return the form on the back cover of your County Voter Information Guide

If a Ballot Translation Guide for your precinct is available it will be mailed to you once we receive and verify your request. We must receive your request at least 7 days before the election in order to mail you a Ballot Translation Guide. 

 
Ballot Translation Guides for designated precincts are also available at any Vote Center in the County of Sacramento.

 Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)

If you would like to assist the County of Sacramento in improving election access, please visit our Language Accessibility Advisory Committee webpage for more information on serving on the committee or attending a public meeting.

Read More​


Ballot Translation Guides

All ballots are available in English, Spanish and Chinese in Sacramento County. If you would like to request a Ballot Translation Guide in Hmong, Korean, Punjabi, Tagalog, or Vietnamese, you may use the postage paid card from the back of your County Voter Information Guide.

Ballot Translation Guides are available in the languages below:

 • ​Hmong
 • Korean
 • Punjabi
 • Tagalog
 • Vietnamese


 


Ballot Translation Guides​
Lá Phiếu Bầu Bằng Fax / Mga Kopya ng Balota / 팩스 투표 용지/ Cov Kev Xaiv Tsa / ਪ੍ਰ​ਤੀਰੂਪ ਬੈਲਟ

Ballot Translation Guides​ are available for designated precincts in the languages listed below in compliance with EC §4005.6 and 13400.

 • Lá phiếu bầu bằng fax được cung cấp bằng các ngôn ngữ dưới đây theo quy định của §4005.6 và 13400 của EC.​
 • Mayroong mga kopya ng balota sa mga wikang nakalista sa ibaba bilang pagsunod sa EC §4005.6 at 13400.
 • EC §4005.6 및 13400에 따라 아래의 언어로 팩스 투표 용지가 제공됩니다.​
 • Cov ntawv xaiv tsa yog siv tau rau cov hom lus uas sau cia nyob rau nram no hauv cov cai ua raws ntawm EC §4005.6 thiab 13400
 • EC §4005.6 ਅਤੇ 13400 ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪੀ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।​


Ballot Type

Tiếng Việt

Tagalog

한국어

Lus Hmoob

ਪੰਜਾਬੀ

1 
  ​ 
4​​   ​ 
5 
 ​ 
10 
   ​ 
12 
  ​ 
14 
  ​ 
15  ​
  ​ 
37 
   ​ 
40  
  ​ 
41 
   ​ 
42 
  ​ 
43 
   ​ 
44  
​ 
45 
   ​ 
46  
  ​ 
47 ​ 
48  
  ​ 
49  
​ 
50   ​ 
51  
​ 
54 
 ​ 
55  
 ​ 
56  
  ​ 
57  
  ​ 
59  
 ​ 
60 
   ​ 
68  
​  ✓​

​​