Assistance for Voters with Language Needs

Inquire about the availability of documents in accessible​ formats.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

​​​​​


Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)

If you would like to assist the County of Sacramento in improving election access, please visit our Language Accessibility Advisory Committee webpage for more information on serving on the committee or attending a public meeting.

Read More​


Language Reference Ballots

All ballots are available in English, Spanish and Chinese in Sacramento County. If you would like to request a reference ballot in Hmong, Korean, Punjabi, Tagalog, or Vietnamese, you may use the postage paid card from the back of your County Voter Information Guide.

Reference ballots are available in the languages below:

 • ​Hmong
 • Korean
 • Punjabi
 • Tagalog
 • Vietnamese


Information for Voters with Language Needs

​​The County of Sacramento provides reference ballots in designated languages and voting support in specific languages at the Elections Office and at identified Vote Centers.​

Voters requiring assistance may bring up to 2 helpers, but may not include:
 • the voter’s employer, 
 • an agent of the voter’s employer, 
 • or an officer or agent of the union of which the voter is a member.​​

You may use the Voter Preference Form​ if you need to update your language preference.

You may also call, email, or mail a request to updat​e your language preference:

 • Phone
  (916) 875-6155
 • Email
  vbm@saccounty.net​
 • Mail
  Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823
 • Complete and return the form on the back cover of your County Voter Information Guide
If a reference ballot for your precinct is available it will be mailed to you once we receive and verify your request. We must receive your request at least 7 days before the election in order to mail you a reference ballot. 

 
Reference ballots for designated precincts are also available at any Vote Center in the County of Sacramento.​For languag​e information in:​THÔNG TIN DÀNH CHO CỬ TRI CẦN TRỢ GÚP NGÔN NGỮ​​​​

Quận Sacramento gửi fax lá phiếu bằng ngôn ngữ được lựa chọn và hỗ trợ bỏ phiếu bằng những ngôn ngữ nhất định tại Văn Phòng Bầu Cử cũng như Trung Tâm Bỏ Phiếu được xác định.

Cử tri cần hỗ trợ có thể nói chuyện với 2 người trợ giúp, chứ không phải chủ hãng của cử tri, đại lý chủ hãng của cử tri hay cán bộ hay đại diện của công đoàn mà cử tri là thành viên.

Quý vị có thể sử dụng Đơn Ưu Tiên Cử Tri​ nếu cần cập nhật ưu tiên ngôn ngữ:​

​HOẶC

​Quý vị có thể gọi điện, gửi email hoặc thư về yêu cầu cập nhật ngôn ngữ cho:

 • SĐT: (916) 875-6155
 • Email: VBM@SacCounty.net​
 • Địa chỉ thư: Voter Registration and Elections
    Vote by Mail Division
    7000 65th Street, Suite A
    ​Sacramento, CA 95823
 • Hoàn thành và gửi lại đơn trên bìa sau của Hướng Dẫn Thông Tin Quận của quý vị​

Nếu lá phiếu bầu bằng fax của khu vực quý vị có sẵn, lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến cho quý vị sau khi chúng tôi nhận được và xác minh yêu cầu của quý vị. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu của quý vị ít nhất 7 ngày trước khi bầu cử để gửi cho quý vị lá phiếu bầu bằng fax.

Lá phiếu bầu bằng fax cho các khu được chỉ định cũng được cung cấp tại các Trung Tâm Bỏ Phiếu ở Quận Sacramento.IMPORMASYON PARA SA MGA BOTANTENG MAY MGA PANGANGAILANGAN SA WIKA​​

Nagbibigay ang County ng Sacramento ng mga kopya ng balota sa mga nakatalagang wika at suporta sa pagboto sa mga partikular na wika sa Tanggapan ng Halalan at mga natukoy na Center para sa Pagboto.

Ang mga botanteng nangangailangan ng tulong ay maaaring magsama ng hanggang 2 gabay, bukod sa employer ng botante, ahente ng employer ng botante, o opisyal o ahente ng unyong kinabibilangan ng botante.

Maaari mong gamitin ang Form ng Kagustuhan ng Botante kung kailangan mong i-update ang iyong kagustuhan sa wika:

O

Maaari kang tumawag, mag-email, o magpadala sa koreo ng kahilingan na i-update ang iyong kagustuhan sa wika: ​​

 • Telepono: (916) 875-6155
 • Email: VBM@SacCounty.net
 • Koreo: Voter Registration and Elections​
     Vote by Mail Division
     7000 65th Street, Suite A
     Sacramento, CA 95823​
 • Sagutan at ibalik ang form na nasa pabalat sa likod ng iyong Gabay sa Impormasyon ng County​​
Kung may magagamit na kopya ng balota para sa iyong presinto, ipapadala ito sa iyo sa koreo kapag natanggap at na-verify na namin ang iyong kahilingan. Dapat ay matanggap namin ang iyong kahilingan nang hindi bababa sa 7 araw bago ang halalan upang makapagpadala sa iyo ng kopya ng balota.

 
Mayroon ding mga kopya ng balota para sa mga itinalagang presinto sa alinmang Sentro ng Pagboto sa County ng Sacramento.언어 지원 필요 투표자를 위한 정보​​

새크라멘토 카운티에서는 선거사무소와 인정된 투표소에서 지정 언어로 작성된 팩스 투표용지와 특정 언어로 투표 지원을 제공합니다.

조력이 필요한 투표자는 최대 2명의 조력을 받을 수 있지만, 투표자의 고용주, 투표자 고용주의 대리인 또는 투표자가 가입한 노조의 간부나 대리인은 조력자로 참여할 수 없습니다.

 
사용 언어를 갱신해야 할 경우 다음 유권자 선택 양식을 사용할 수 있습니다. 

 

 
전화 또는 이메일, 우편으로 사용 언어를 갱신할 수 있습니다:​
 • 전화번호: (916) 875-6155
 • 이메일: VBM@SacCounty.net
 • 우편:​ Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823​
 • 카운티 안내문의 뒷면을 작성하여 반송하십시오

해당 선거구에서 팩스 투표 용지를 사용할 수 있을 경우 요청을 접수하고 확인 후 해당 투표 용지가 우편으로 발송됩니다. 팩스 투표 용지를 받으려면 최소 투표일 7일 전에 요청서가 접수되어야 합니다.

지정된 선거구의 팩스 투표 용지는 새크라멘토 카운티의 모든 투표소에서 사용할 수 있습니다. ​​​COV NTAUB NTAWV RAU COV NEEG XAIV TSA UAS XAV TAU KEV PAB TXHAIS LUS​

Nroog Sacramento muab cov npav xaiv tsa uas raug xaiv ua hom lus thiab cov kev pab txhawb pov ntawv xaiv tsa hauv cov lus tshwj xeeb hauv Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa thiab ntawm Lub Chaw Xaiv Tsa uas teev tseg.​

Cov neeg pov ntawv xaiv tsa uas xav tau kev pab yuav nqa mus rau cov neeg pab, lwm cov neeg dhau ntawm cov neeg xaiv tsa tus tswv ntiav ua haujlwm, lub chaw haujlwm sawv cev ntawm cov neeg xaiv tsa tus tswv ntiav ua haujlwm lossis tus neeg ua haujlwm lossis lub chaw haujlwm sawv cev ntawm lub koom haum uas tus neeg xaiv tsa ua tswv cuab nrog.

Tej zaum koj kuj yuav siv Daim Ntawv Pov Thawj Ntawm Tus Muaj Cai Xaiv Tsa yog koj xav hloov koj hom lus xaiv tsa tshiab: 

LOS SIS

Tej zaum koj kuj yuav hu, xa email, lossis xa ntawv mus thov txhawm rau hloov koj hom lus xaiv tsa tshiab: ​

 • Tus xov tooj: (916) 875-6155
 • Tus email: VBM@SacCounty.net
 • Chaw nyob: Voter Registration and Elections
     Vote by Mail Division
     7000 65th Street, Suite A
  ​   Sacramento, CA 95823
 • Ntxiv lus teb thiab xa daim ntawm rov qab raws lub tsev ntawv sab nrauv ntawm koj Daim Ntawv Xwm Qhia Hauv Nrog

Yog daim ntawm xaiv tsa rau koj li kev caiv tsa yog siv tau lawm nws yuav raug xa mus rau koj nyob rau thaum peb tau txais thiab kuaj xyuas koj li kev thov. Peb yuav tsum tau txais koj li kev thov nyob rau 7 hnub ua ntej kev xav tsa yuav li kev yuav xa daim ntawv xaiv tsa rau koj.

Cob ntawv xaiv tsa rau kev xaiv cov chaw xaiv tsa kuj yog siv tau rau txhuas qhov Chaw Xaiv Tsa hauv Nroog Sacramento.ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ​​

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਚਿਤ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਹਾਇਕਾਂ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਏੰਜਟ ਜਿਸਦਾ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਫਾਰਮ​ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

OR 

​ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾੱਲ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:​
 • ​ਫੋਨ: (916) 875-6155
 • ਈਮੇਲ: VBM@SacCounty.net
 • ਮੇਲ:   Voter Registration and Elections
  Vote by Mail Division
  7000 65th Street, Suite A
  Sacramento, CA 95823​
 • ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਵਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਸਿੰਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪੀ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਰੂਪੀ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਸਿੰਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪੀ ਬੈਲਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 


Reference Ballots​
(Lá Phiếu Bầu Bằng Fax / Mga Kopya ng Balota / 팩스 투표 용지/ Cov Kev Xaiv Tsa) / ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਬੈਲਟ​

Reference ballots are available for designated precincts in the languages listed below in compliance with EC §4005.6 and 13400.

 • Lá phiếu bầu bằng fax được cung cấp bằng các ngôn ngữ dưới đây theo quy định của §4005.6 và 13400 của EC.​
 • Mayroong mga kopya ng balota sa mga wikang nakalista sa ibaba bilang pagsunod sa EC §4005.6 at 13400.
 • EC §4005.6 및 13400에 따라 아래의 언어로 팩스 투표 용지가 제공됩니다.​
 • Cov ntawv xaiv tsa yog siv tau rau cov hom lus uas sau cia nyob rau nram no hauv cov cai ua raws ntawm EC §4005.6 thiab 13400
 • EC §4005.6 ਅਤੇ 13400 ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪੀ ਬੈਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।​


​​
Designated Preci​ncts*​ Việt ngữ​ Tagalog 한국어 Hmoob ਪੰਜਾਬੀ
BT1 31839, 31900, 31994, 32101, 32156, 32497, 32554, 32851, 33108, 33227, 33415, 33431, 33713, 33818, 33997, 34322, 34410, 34600, 34657, 34824, 34945, 35127, 35215, 35260, 35402, 35500, 35678, 35742, 35805, 36005, 36104, 36176, 36274, 36407, 36503, 36556, 36602, 36645, 36754, 36973, 37109, 37241, 37296, 37443, 38113, 39027, 39118, 39329, 39423, 39560, 39779, 39933, 61124, 61137, 61198, 61263, 61312, 62479
 ​
  P 
​ 

​* Khu Vực Được Chỉ Định / Mga Itinalagang Presinto /지정된 선거구/ Cov Kev Xaiv Chaw Xaiv Tsa / ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਸਿੰਕਟ​​


 


 

​​​